Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE W MAGIC MIND MUSEUM

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na zwiedzanie Magic Mind Museum za pośrednictwem strony internetowej magia.tikecik.pl (dalej jako „Użytkownicy”).

2. Sprzedawcą biletów jest Museum of Illusion sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Ząbkowskiej 27/31 w Warszawie, NIP: 522-314-82-68. (dalej jako „Muzeum”).

3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem a Muzeum

4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Użytkownika. Po zakupie biletu wystawienie faktury VAT będzie niemożliwe.

7. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy PayU, administrowany przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495

8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.

II. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online

1. Procedura zakupu biletów polega na:

• rejestracja Użytkownika – podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło,

• potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem,

• wybór biletu,

• dokonanie płatności za bilet,

• potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji,

2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Użytkownika. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.

3. Formy płatności za bilety:

• płatność kartą płatniczą/kredytową

• płatność e-przelewem.

4. Osoby, które kupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, przed wejściem do muzeum zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki.

5. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej

nie oznacza braku biletów w kasie muzeumu.

III. Zwroty

1. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie przez Użytkownika. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami).

2. Bilet, który nie zostanie zrealizowany, nie podlega wymianie lub zwrotowi po upływie jego terminu ważności.

3. Użytkownik ma prawo do zwrotu lub wymiany Biletu wyłącznie w przypadku całkowitego zamknięcia wystawy z powodów technicznych lub losowych przez Muzeum.

4. Nie stanowi podstawy do zwrotu lub wymiany Biletu wprowadzenie przez obsługę wystawy okresowego ograniczenia zwiedzania ze względu na nadmiar zwiedzających.

5. W razie niemożności zrealizowania Biletu w terminie wskazanym na Bilecie ze względu na wprowadzenie ograniczenia zwiedzania wystawy, Użytkownikowi przysługuje zwrot zapłaconej przez niego ceny za Bilet lub możliwość realizacji Biletu w terminie uzgodnionym z obsługą wystawy.

6. W przypadku zamknięcia wystawy Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zwiedzających w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

7. W przypadku zamknięcia wystawy zwiedzający, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu nie później niż w terminie ważności Biletu za pomocą poczty elektronicznej w trybie określonym poniżej.

8. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik wysyła wiadomości email na adres kontakt@magicmindmuseum.pl, w której należy:

  1. wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu";

  2. zamieścić powód zwrotu;

  3. zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety
    otrzymane w formacie PDF;

  4. zamieścić numer konta do zwrotu płatności.

9. W przypadku zgłoszenia zwrotu za pomocą poczty elektronicznej Muzeum w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia:

  1. zwróci zapłaconą cenę przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu, albo

  2. poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

 

IV. Reklamacje

1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@magicmindmuseum.pl. Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji.

2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.

3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez muzeum w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Muzeum nie ponosi w stosunku do Użytkownika odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie sprzedaży biletów jest Museum of Illusion sp.zo.o. z siedzibą przy ulicy Ząbkowskiej 27/31 w Warszawie, NIP: 522-314-82-68. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku ze sprzedażą biletów i niezbędnym kontaktem z Użytkownikiem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku zamówienia faktury, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości.

2. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez muzeum danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online. 3. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zakup biletów online możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu postanowień powyższego Regulaminu.

2. Regulamin zawiera postanowienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.

 

 

REGULAMIN WIZYTY W MAGIC MIND MUSEUM

Witaj w Magic Mind Museum!

Odwiedzając muzeum, każdy Zwiedzający ma obowiązek zapoznania się z regulamin muzeum, a także przestrzegania zapisów w nim zawartych.

Wchodząc na teren Magic Mind Museum, zgadzasz się z zapisami w niniejszym regulaminie i zobowiązujesz się do przestrzegania zasad w nim zawartych.

1. Warunki ogólne:

1. Wstęp do Magic Mind Museum dla osób poniżej 18 roku życia, możliwy jest wyłącznie w towarzystwie prawnego opiekuna, który zobowiązuje się dbać o jego bezpieczeństwo.

2. Magic Mind Museum jest miejscem tolerancyjnym dla wszystkich Zwiedzających, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, wyznanie lub orientację seksualną. Wszelkie przejawy dyskryminacji spotkają się z naszym sprzeciwem i będą skutkowały wyproszeniem z muzeum, a w przypadku rażących naruszeń norm społecznych oraz prawa, podjęciem stosownych kroków prawnych.

3. Wszyscy Zwiedzający Magic Mind Museum, zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych Sanepidu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  dotyczących obostrzeń związanych z COVID 19, w szczególności do zachowywania odpowiedniego dystansu społecznego, noszenia maseczki i dezynfekcji dłoni przy wejściu do lokalu.

4. Na terenie muzeum, obowiązuje całkowity zakaz promocji marek w formie sesji fotograficznych i video, nagrań teledysków, sesji komercyjnych oraz sprzedaży zdjęć wykonanych wewnątrz muzeum, bez wcześniejszego uzyskania zgody ze strony Magic Mind Museum. W tym celu, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@magicmindmuseum.pl

5. Magic Mind Museum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa, szatnia jest pod stałym nadzorem kamer monitoringu.

6. Obsługa ma prawo wyprosić z Magic Mind Museum osoby, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu, bądź ich zachowanie w sposób rażący utrudnia korzystanie z atrakcji lub naraża na niebezpieczeństwo innych Zwiedzającym.

7. Magic Mind Museum nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych na terenie muzeum bez opieki prawnego opiekuna. Niemniej obsługa muzeum dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do sytuacji niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu lub życiu Zwiedzających.

8. Magic Mind Museum, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu Zwiedzających z powodu nieprawidłowego korzystania z ekspozycji. W szczególności niezgodnego z niniejszym regulaminem.2. Ekspozycja

1. Obowiązuje zakaz dotykania eksponatów nieinteraktywnych, w tym luster, obrazów, plakatów, murali, telewizorów, elektroniki oraz eksponatów historycznych.

2. Eksponat "Lewitacja" jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, a dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie w towarzystwie opiekuna i na jego odpowiedzialność.

3. Eksponat "Pokój Życzeń" wyposażony jest w system monitoringu video. Korzystając z tej atrakcji, wyrażasz zgodę na uwiecznianie swojego wizerunku i ewentualne wykorzystywanie go przez muzeum do celów marketingowych.

4. Podczas korzystania z eksponatu "Pokój Lustrzany", obowiązuje całkowity zakaz stawania i dotykania luster, a także elementów oświetlenia.

5. Magic Mind Museum ma prawo, bez wcześniejszego informowania, wyłączyć z użytku część ekspozycji lub wymienić scenografię na inną.

6. Magic Mind Museum zwraca się z prośbą o nieniszczenie ekspozycji. Uszkodzenia scenografii muzeum, naprawiane będą na koszt sprawcy, a w przypadku osób nieletnich, ich prawnego opiekuna.

3. Monitoring i dane osobowe:

1. Magic Mind Museum jest pod ciągłym nadzorem systemu monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Zwiedzającym.

2. W związku ze znajdującym się w Magic Mind Museum systemem monitoringu, wchodząc na teren muzeum, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem twoich danych osobowych jest Museum of Illusion sp.zo.o. z siedzibą przy ulicy Ząbkowskiej 27/31 w Warszawie.

3. Każda osoba, która nabyła bilet i weszła na teren muzeum, wyraża zgodę na uwiecznianie i publikowanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych na profilach Magic Mind Museum oraz na stronie internetowej www.magicmindmuseum.pl, a także na materiałach reklamowych muzeum.

3. Informujemy, że materiał z monitoringu nie będzie sprzedawany osobom trzecim. Operatorem danych osobowych jest Museum of Illusion sp.zo.o. z siedzibą przy ulicy Ząbkowskiej 27/31 w Warszawie, NIP: 522-314-82-68.